Všeobecné obchodní podmínky

cestovní agentury Aligra s.r.o.

Tyto všeobecné podmínky pro cestující Cestovní agentury Aligra s.r.o. se sídlem Praha 5, Drimlova 2513/1, PSČ 155 00, Česká republika (dále jen „Podmínky") tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy, která je uzavřena mezi Cestovní agenturou Aligra s.r.o.. (dále jen „CA ALIGRA ") a zákazníkem.

Zákazník podpisem cestovní smlouvy stvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1. Vznik smluvních vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CA ALIGRA vzniká podepsáním cestovní smlouvy. Cestovní smlouva platí pro všechny další osoby uvedené ve smlouvě přihlášené zákazníkem. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob přebírá zákazník podle úst. §546 a násl. občanského zákoníku ručení. Zákazník a další přihlášené osoby jsou z cestovní smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

2. Ceny pobytu

Ceny pobytu zahrnují cenovou kalkulaci pobytu dle vlastního výběru, eventuelně jsou prezentovány ceny fakultativních služeb. Při podpisu cestovní smlouvy zákazník hradí 20 % objednaných služeb, maximálně však ekvivalent hodnoty 100 EUR v přepočtu na den platby.

Doplatek objednaných služeb se zákazník zavazuje uhradit nejpozději 1 den před čerpáním první služby, a to hotově, nebo převodem na účet CA ALIGRA uvedený na portálu CA ALIGRA - ww.1best.eu, také pomocí platební karty prostřednictvím internetového obchodu www.1best.eu. Při rezervaci v době kratší než 3 dny před odjezdem je celková cena splatná zároveň s uzavřením smlouvy. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet CA ALIGRA u vedeného peněžního ústavu. Není-li dohodnuto jinak, bere zákazník na vědomí, že nedodržením tohoto termínu může CA ALIGRA cestovní smlouvu vypovědět a řídit se stornovacími podmínkami dle bodu. 6. CA ALIGRA je oprávněna nejpozději 21 dnů před nástupním dnem jednostranně zvýšit cenu zájezdu či jiných služeb uvedenou v cestovní smlouvě, a to pouze v případě, že dojde k navýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny pobytu a služeb v průměru o více než 10 %. CA ALIGRA je povinna o této skutečnosti zákazníka informovat písemně, nejméně 21 dnů před čerpáním první služby.

3. Změny sjednaných služeb

Je-li CA ALIGRA nucena z objektivních důvodu změnit podmínky cestovní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CA ITALIA, je povinna zákazníkovi navrhnout změnu cestovní smlouvy, včetně ceny a tyto skutečnosti oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo se rozhodnout, zda bude se změnou souhlasit, nebo odstoupí od smlouvy. V případě, že cena navrhovaných služeb bude vyšší, je nutno rozdíl cen doplatit, v případě, že cena navrhovaných služeb bude nižší, CA ALIGRA rozdíl zákazníkovi vrátí bezhotovostním převodem na účet, ze kterého úhrada od zákazníka přišla.

4. Změna sjednaných služeb v průběhu poskytování služeb

Pokud CA ALIGRA řádně a včas neposkytne sjednané služby nebo jejich část, případně zjistí, že nebude moci řádně a včas služby poskytnout, je povinna CA ALIGRA bezodkladně a bezplatně provést taková opatření, aby klientovi zajistila náhradní služby ve shodné kvalitě a rozsahu, které se přibližují původně dohodnutým podmínkám. Pokud nelze zabezpečit služby jinak než prostřednictvím služby nižší kvality, než je uvedeno v cestovní smlouvě, je povinna CA ALIGRA vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

5. Změny sjedaných služeb ze strany zákazníka

a) změna termínu čerpání první služby (nástupní den zájezdu)

  • ve lhůtě delší než 10 dnů před nástupem je možno změnit termín zájezdu při zachování stejné kvality a náplní zájezdu zdarma;
  • ve lhůtě kratší než 10 dnů je změna posuzována dle bodu aktuálních stornopoplatků viz. bod 6.;

b) změna jména, zařazení náhradníka je bez poplatku

6. Stornopoplatky - odstoupení od smlouvy, práva a povinnosti CA ALIGRA

Zákazník je oprávněn od cestovní smlouvy odstoupit, a to kdykoliv před započetím první služby. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být podepsáno objednavatelem. Účinnost odstoupení od smlouvy je stanovena datem doručení Odstoupení od smlouvy písemně do sídla firmy či do klientského centra společnosti.

Při odstoupení od cestovní smlouvy je zákazník povinen uhradit odstupné ve výši:

  • 30 % z ceny pokud dojde k odstoupení dříve než 10 dnů před datem první objednané služby
  • 40 % z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 9. až 5. dnem před datem první objednané služby
  • 50 % z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 4. až 3. dnem před datem první objednané služby
  • 80 % z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 3 až 2. dnem před datem první objednané služby
  • 100 % ceny pokud dojde k odstoupení v den poskytnutí první objednané služby

Pokud se zákazník nedostaví první den k čerpání objednané služby a nezačne čerpat zaplacené služby, má CA ALIGRA nárok na plnou úhradu ceny.

CA ALIGRA může před zahájením první služby odstoupit od smlouvy, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky cestovní smlouvy (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, kterým nemohla CA ALIGRA zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí) nebo při porušení povinností zákazníkem, za které se považují zejména níže uvedené případy:

  • zákazník se nedostaví do místa počátku čerpaní zaplacených služeb, které jsou uvedené ve smlouvě
  • zákazník nezaplatí cenu zájezdu ve stanovené lhůtě a ve stanovené výši nebo v plné výši.

7. Povinnosti zákazníka

a) poskytnout CA ALIGRA úplné a pravdivé údaje v cestovní smlouvě nebo v dodatku, objednávce včetně jakýchkoliv změn těchto údajů, za účelem řádného zajištění služeb. Zákazník se zavazuje poskytnout kontaktní údaje, jako jsou adresa, telefon, fax, e-mail.

b) bez zbytečného odkladu sdělit CA ALIGRA své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu cestovní smlouvy

c) převzít od CA ALIGRA doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery); způsob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření cestovní smlouvy

d) dostavit se ve stanoveném čase na místo počátku čerpaní sjednaných služeb

e) zákazník nese plnou odpovědnost za platnost a správnost všech dokumentů včetně víz, která jsou nutná pro vstup do cílových destinací

f) zákazník je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil škodu na majetku nebo zdraví ostatních zákazníků, dodavatelů služeb, nebo CA ALIGRA a je povinen uhradit škodu, která by byla tímto konáním způsobena.

8. Porušení povinnosti zákazníka

Za porušení povinností zákazníka se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uzavřené cestovní smlouvy považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh zájezdu a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CA ALIGRA od cestovní smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány.

9. Pojištění

V ceně pobytu není zahrnuto pojištění léčebných výloh na cesty do zahraničí (pokud není uvedeno jinak). Pojištění doporučujeme sjednat si samostatně u jakékoliv pojišťovny, oprávněné toto pojištěni poskytovat .

10. Reklamace

Pokud rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CA ALIGRA písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení pobytu dle cestovní smlouvy, jinak právo zákazníkovi na uplatnění reklamace zaniká. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci své cestovní smlouvy objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, zákazník je povinen ve smyslu §415 a §417 obč. zak. ve vlastním zájmu telefonicky a následně písemně uplatnit reklamaci neprodleně po jejím zjištění u cestovní agentury, aby mohlo být škodě zabráněno. Pracovníci CA ALIGRA jsou povinni vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

11. Chyba v tisku

CA ALIGRA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen či termínu, závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

12. Závěrečná ustanoven

Změna těchto Podmínek vyhrazena. Nové znění Podmínek nabývá účinnosti zveřejněním na portálu CA ALIGRA www.1best.eu

 

 

 
Интересная статья? Поделись ей с другими:
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Мобильный 1: (+420) 777 545 545
Мобильный 2: (+420) 608 844 675
Стационарный: (+420) 272 048 118
Факс: (+420) 272 048 010


КОНТАКТ SKYPE
Мой статус

===КОНТАКТ E-Mail===
==email===

Я в Google+

ССЫЛКА РЕФЕРАЛЬНАЯ