REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Předmět

Reklamační řád spolu se Všeobecnými smluvními podmínkami zájezdů pořadatele zájezdu dále jen („cestovní agentura"), které jsou jeho nedílnou součástí, ve smyslu zák.č.159/1999 Sb. v platném znění , občanského zákoníku a zák.č.634/1992 Sb. v platném znění, upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti cestovní agentury za vady poskytnuté služby cestovního ruchu (dáje jen „reklamace") a jejich vyřizování.

2. Reklamace

2.1. Cestovní agentura odpovídá zákazníkovi ve smyslu §852i odst.1) občanského zákoníku za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy.

2.2. Zákazník poskytuje součinnost při řešení reklamace, zejména podání informací, předložení dokladů prokazujících skutkový stav, umožnění zástupci cestovní agentury či zástupcům dodavatele služby přístup do prostoru, aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

3. Uplatňování reklamací

3.1. Zákazník musí uplatnit reklamaci ve smyslu §852i odst.2) občanského zákoníku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle Cestovní smlouvy, jinakprávo zaniká.

3.2. Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou je lhůta dle §852i odst.2) občanského zákoníku zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující cestovní agentury nebo cestovní kanceláře.

3.3. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, přičemž uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. nalézt okamžitě vhodnářešení. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. Současně předložídoklad o poskytnuté službě.

4. Vyřizování reklamací

4.1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena dle zák.634/1992 Sb. v platném znění bez zbytečného odkladu ihned, ve složitějších případech dotří pracovních dnů; do této lhůty se nezapočítává doba přiměřeně podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne prokazatelného uplatnění reklamace, pokud se zákazníkem není dohodnuta lhůta delší.

4.2. Pokud není reklamaci v plném rozsahu vyhověno ihned, sepíše zástupce cestovní agentury se zákazníkem protokol / potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu / potvrzení o přijetí reklamace či písemném reklamačním podání musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je obsahem a předmětem reklamace, datum podání reklamace. Pokud zákazník předá zástupci cestovní agentury písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu /potvrzení o přijetí reklamace výslovně uvedena. Protokol/ potvrzení o přijetí reklamace musí podepsat obě strany.

5. Způsoby vyřízení reklamace

5.1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace zejména v bezplatném odstranění vady služby nebo doplněním služby cestovního ruchu. Podle charakteru reklamace je možné poskytnout zákazníkovi náhradní služby cestovního ruchu, po dohodě případně poskytnout přiměřenou slevu z ceny, případně jiný vhodnýzpůsob.

5.2. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu §19, odst.3) zák.634/1992 Sb. v platném znění.

5.3. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu cestovní agentury (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní agentuře zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.

6.2. Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 24.2.2013

 
Интересная статья? Поделись ей с другими:
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Мобильный 1: (+420) 777 545 545
Мобильный 2: (+420) 608 844 675
Стационарный: (+420) 272 048 118
Факс: (+420) 272 048 010


КОНТАКТ SKYPE
Мой статус

===КОНТАКТ E-Mail===
==email===

Я в Google+

ССЫЛКА РЕФЕРАЛЬНАЯ